Zásady spracovania osobných údajov

Poskytovateľ služby a prevádzkovateľ webovej stránky www.winedoorclub.com je obchodná spoločnosť Pressburg 301 s. r. o., so sídlom: Pestovateľská 1082/36, Tomášov 900 44, IČO: 52 772 136, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.  142057/B (ďalej len „Poskytovateľ“). Kontaktné údaje Poskytovateľa: hello@winedoorclub.com, telefónne číslo: +421 904 053 996.


Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby riadne a včas, potrebujeme o Vás vedieť niektoré základné informácie, ktoré môžu mať charakter osobných údajov.

Poskytovateľ chráni osobné údaje fyzických osôb (ďalej aj ako „jednotlivcov“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „zákon o OOÚ“). 

A. Najdôležitejšie informácie pri spracúvaní Vašich osobných údajov:

 1. Zásada zákonnosti: Osobné údaje budeme spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv jednotlivcov.
 2. Zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje budeme získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel.
 3. Zásada minimalizácie osobných údajov: Spracúvané osobné údaje budú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
 4. Zásada správnosti: Spracúvané osobné údaje budú správne a podľa potreby aktualizované.
 5. Zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje budú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 6. Zásada integrity a dôvernosti: Osobné údaje budú spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 7. Zásada zodpovednosti: Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.
 8. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o Vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol. 
 9. Neukladáme údaje o platobných kartách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platobných kartách, preto pri platbe za tovar a naše služby neukladáme žiadne údaje na naše servery, každá transakcia prebieha výhradne na stránkach banky, vrátane funkcie “zapamätanej karty”.
 10. Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám: Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií a našich obchodných partnerov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky, správne poskytnutie služby a chod nášho webu.
 11. Údaje o vás môžete meniť: Vo Vašom účte môžete kedykoľvek zmeniť informácie, ktoré máme o Vás uložené, vrátane nastavenia toho, či a aké e-maily vám budeme posielať. Stačí sa prihlásiť a navštíviť www.winedoorclub.com  – tam môžete kedykoľvek svoje údaje zmeniť.

Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom  a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce“, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie“, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať.

Poskytovateľ nebude osobne identifikovať návštevníkov a nebude používať súbory cookie na kontaktovanie osôb. 

Nariadenie GDPR poskytuje jednotlivcom v súvislosti s ich osobnými údajmi široký rad práv („práva jednotlivca“). Jednotlivci môžu, okrem iného podať, žiadosť o kontrolu, úpravu, odstránenie, opravu osobných údajov alebo vzniesť námietku voči ich spracovávaniu. 

B. Aké informácie zhromažďujeme, na aký účel a na akom právnom základe

Nižšie uvádzame informácie o tom, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. Môžeme zhromažďovať a uchovávať rôzne typy informácií o Vás. Závisí to od toho, akým spôsobom náš web používate.  

1. Informácie potrebné v prípade používania nášho webu

Používaním našej webstránky vyjadrujete súhlas so zásadami spracovania osobných údajov uvedenými v tomto vyhlásení a súčasne s naším používaním súborov cookie tak, ako je opísané vyššie. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, webstránku nepoužívajte. 

Ak používate našu webstránku, na ktorej využívame súbory cookies, používame Vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu. Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. 

Zhromažďujeme informácie o prehliadači počítača, ako aj IP adrese a polohe príslušnej osoby, type prehliadača, operačnom systéme a navštívených webových stránkach. Ak web navštívite z mobilného alebo iného zariadenia, môžeme zhromaždiť jedinečný identifikátor príslušného zariadenia. Tieto informácie nám umožňujú zobraziť alebo formátovať relevantný obsah a služby pre dané zariadenie.  

Ak si prehliadate náš web, môžeme zhromažďovať anonymné informácie o tom, kde ste a ako ho používate a navigujete sa v ňom. Použijeme ich na zlepšenie funkcií a prístupnosti webu pre používateľov, aby sme mohli sledovať návštevnosť webu. 

Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 12 mesiacov pričom po túto dobu údaje uchovávame iba v pseudonymizovanej podobe. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

2. Informácie potrebné v prípade komunikácie s Vami

Ak nám napíšete, zavoláte alebo pošlete e-mail, použijeme vaše údaje na to, aby sme vám mohli odpovedať, pričom uchováme záznamy Vašej korešpondencie. Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 24 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

3. Informácie potrebné za účelom registrácie Vášho členstva

Ak vyplníte registračný formulár za účelom registrácie Vášho členstva, spracúvame údaje vyplnené pri registrácii na základe plnenia zmluvy s Vami. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie údajov opiera, vzniká vytvorením Vášho členstva. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu existencie Vášho členstva, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť. Za účelom registrácie členstva spracúvame údaje vyplnené pri registrácii, a to:

 • Osobné informácie – napríklad meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, prihlasovacie meno (login), dátum narodenia (pre overenie, že máte viac ako 18 rokov) 
 • Kontaktné informácie – napríklad kontaktný email a telefónne číslo, kontakt na sociálnych sieťach;
 • Systémové informácie – IP adresa alebo iný jedinečný identifikátor príslušného zariadenia

a to za účelom zabezpečenia možnosti registrácie a používania služby, ktoré Poskytovateľ prevádzkuje prostredníctvom webovej stránky www.winedoorclub.com, ďalej pre účely ako sú účtovná evidencia; marketing; vylepšovanie tovarov a služieb; výskum a štatistická analýza; obchodná stratégia; interné kontroly či vyšetrovania to na základe nášho oprávneného záujmu a/alebo  za účelom plnenia zákonných povinností. 

Údaje nevyhnutné na registráciu a prístup k webstránke budeme spracúvať odo dňa Vašej registrácie na webstránke do 30 dní odo dňa, kedy svoju registráciu zrušíte. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu prípadne plnenia iných nárokov, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Pressburg 301 s. r. o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom, najviac po jedného roka odo dňa uplynutia premlčacej doby v tom danom konkrétnom prípade.

4. Informácie potrebné v prípade poskytnutia našej služby 

Na účely poskytnutia služby „Pravidelná selekcia troch vín“ určenej registrovaným členom a poskytnutia služby „Darček“ určenej aj pre neregistrovaných členov, Vašou registráciou členstva a/alebo zrealizovaním jednorazovej objednávky vo forme „Darček“ potvrdzujete, že sme Vám ako kupujúcemu v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia GDPR oznámili, že predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Súčasne v takomto prípade spracúvame Vaše údaje aj na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov; súčasne za účelom plnenia zákonných povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, ako aj za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Na tento účel spracúvame nasledovné údaje:

 • Osobné informácie – napríklad meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre), voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná), dátum narodenia (pre overenie, že máte viac ako 18 rokov) 
 • Kontaktné informácie – napríklad kontaktný email a telefónne číslo, kontakt na sociálnych sieťach
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)
 • Systémové informácie – IP adresa alebo iný jedinečný identifikátor príslušného zariadenia

Údaje potrebné na poskytnutie služieb budeme spracúvať odo dňa, kedy ste si službu objednali do jej preukázateľného poskytnutia (t.j. do dňa, kedy Vám bude tovar doručený a bude uhradená cena). Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu prípadne plnenia iných nárokov, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Pressburg 301 s. r. o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom, najviac do jedného roka odo dňa uplynutia premlčacej doby v tom danom konkrétnom prípade.

5. Informácie potrebné na účely priameho marketingu, t.j. za účelom zasielania reklamných informácií a noviniek (newslettra)

Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii Vášho členstva a/alebo pri zrealizovaní jednorazovej objednávky vo forme „Darček“  beriete na vedomie, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe Vášho súhlasu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách, akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách na zlepšovanie ponuky našich služieb.

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú, alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete takéto spracúvanie, ukončíme spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky a Vaše osobné údaje sa na takéto účely už nebudú spracúvať.

Svoj súhlas môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú v pätičke emailu. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov Pressburg 301 s. r. o. zabezpečí blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely. 

V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomý/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa príslušných ustanovení zákona o OOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Vaše osobné údaje spracúva Poskytovateľ, pričom ich poskytuje na základe zmluvy len svojim zmluvným partnerom, a to za účelom vykonania registrácie, spracovania objednávky našich služieb, zaúčtovania prijatých platieb, servisnej podpore a prevádzke a zabezpečenia ochrany údajov uložených na serveri v datacentre, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom,  a to:

 • INNOVATIONS s.r.o. IČO: 50465431
 • MM Management s.r.o. IČO: 35796057

Naši zmluvní partneri sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Zaväzujeme sa uchovávať vaše informácie v bezpečí a zabezpečené, pričom používame náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na predchádzanie ich strate alebo nepovoleného prístupu k nim. 

Okrem vyššie uvedených sprostredkovateľov služieb, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje, má k niektorým vašim údajom prístup aj spoločnosť, ktorá poskytuje Poskytovateľovi služby platobnej brány – prepojenie s bankou platiteľa pri úhrade prostredníctvom internet bankingu a spoločnosť, ktorá zabezpečuje úhradu priamo prostredníctvom bankovej karty platiteľa. V daných prípadoch dochádza k spracovaniu údajov dotknutej osoby, ktoré je možné získať v dôsledku použitia karty, najmä meno a priezvisko platiteľa a tiež údajov o karte ako sú platnosť karty a ochranné údaje, ktoré však nie je možné považovať za osobné údaje.

Na základe vášho udeleného súhlasu so zásadami spracovania osobných údajov uvedenými v tomto vyhlásení a súčasne s naším používaním súborov cookie môžeme Vaše údaje odovzdať reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:

 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

V prípade odovzdania Vašich údajov našim sprostredkovateľom, môžu byť osobné údaje prenesené aj do tretích krajín, t.j. krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Všetky takéto odovzdávania budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou a dostupné na adrese http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

Poskytovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA. USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primeranú záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmyslel zásad GDPR.

C. Aké sú vaše práva?

1. Právo na prístup 

Poskytovateľ má na základe špecifickej žiadosti od dotknutej osoby tieto povinnosti: 

 • potvrdiť, či spracováva osobné údaje danej osoby; 
 • vysvetliť, prečo a ako spracováva osobné údaje danej osoby a poskytnúť osobe ďalšie podrobnosti v súvislosti so spracovávaním jej osobných údajov; a 
 • poskytnúť danej osobe kópiu osobných údajov.

2. Právo na vymazanie (tiež nazývané právo na odstránenie alebo „právo na zabudnutie“) a opravu 

Dotknuté osoby môžu za určitých okolností požiadať o vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak napríklad kedykoľvek zrušia svoj súhlas s ich spracovávaním (keď sa spracovávanie vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby).  Dotknutá osoba môže tiež od nás vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje opravili alebo upravili, ak sú nepresné alebo neúplné.

Ak zdieľame osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom), musíme ju upozorniť na vymazanie alebo obmedzenie príslušných osobných údajov.  

3. Právo na obmedzenie

Dotknuté osoby nás môžu požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov počas riešenia sťažností (týkajúcich sa napríklad presnosti osobných údajov). Keď je spracovávanie obmedzené, máme povolené uchovávať osobné údaje, ale nie ich ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa príslušná záležitosť nevyrieši. Podobne platí, že ak zdieľame osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom), musíme ju upozorniť na uložené obmedzenie spracovávania osobných údajov príslušnej osoby, ktoré platí až do odvolania. Po odvolaní musí byť na to upozornená aj tretia strana. 

4. Právo vzniesť námietku

Dotknuté osoby môžu namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov na základe dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. Poskytovateľ môže následne príslušné osobné informácie spracovávať iba v prípade, že dokáže predložiť presvedčivé právne dôvody na spracovávanie (ktoré sa určujú od prípadu k prípadu).

Dotknuté osoby však môžu namietať bez zdôvodnenia, ak spracovávame údaje na priame marketingové účely.

5. Prenosnosť údajov 

Ak dotknutá osoba poskytne svoje osobné údaje, má (na požiadanie) právo:

 • získať kópiu daných osobných údajov; a/alebo
 • ak je to technicky uskutočniteľné, požiadať o odoslanie osobných údajov organizácii tretej strany v štruktúrovanom a bežne používanom automatickom formáte.

Aký je postup v prípade žiadostí? 

A. Odpoveď na žiadosť

Poskytovateľ musí po vykonaní zmeny, odstránenia alebo obmedzenia komunikovať s osobou, ktorá podala žiadosť, a so všetkými tretími stranami, s ktorými jej osobné informácie zdieľala. 

Informácie alebo komunikácie poskytnuté dotknutým osobám na základe žiadosti musia byť: 

 • v stručnom, zreteľnom a ľahko pochopiteľnom aj prístupnom formáte a v jednoduchom jazyku; 
 • písomné (napr. list alebo e-mail); a
 • ak určitá osoba podá žiadosť v elektronickej podobe (napr. e-mailom), odpoveď môžete poskytnúť tiež v elektronickej podobe (t. j. e-mailom) – ak je to možné a príslušná osoba od vás nepožaduje niečo iné.

B. Termín odoslania odpovede na žiadosť

Po prijatí platnej žiadosti musíme odoslať odpoveď „bezodkladne“, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden mesiac od prijatia žiadosti. Túto jednomesačnú lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na komplexnosť a množstvo žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Príslušnú osobu o takomto predĺžení musíme informovať v priebehu prvého mesiaca od prijatia žiadosti spolu s odôvodnením oneskorenia alebo predĺženia. 

C. Náklady na odoslanie odpovede na žiadosť

Všetky informácie alebo komunikácie týkajúce sa určitej žiadosti musia byť bezplatné. Výnimku predstavujú prípady, kedy je žiadosť dotknutej osoby „zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná“ (napríklad v prípade opakujúcich sa žiadostí). V týchto prípadoch môžeme: (a) účtovať osobe primeraný poplatok; alebo (b) zamietnuť žiadosť.  

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a zistiť, aké informácie o vás máme, alebo požiadať o ich kópiu. Ak od nás vyžadujete, aby sme vaše osobné údaje odstránili, mali by ste nás na to upozorniť. Ak si myslíte, že naše informácie sú nepresné alebo nesprávne, radi ich opravíme.

Ak chcete požiadať o úkony uvedené vyššie alebo máte otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných informácií, kontaktujte nás.

Zatvoriť

Wine Door Club

Viac ako dobré víno

Zatvoriť

Prihlásiť sa

Zatvoriť

Košík (0)

Cart is empty Váš košík je prázdny.

Wine Door Club

Viac ako dobré víno