Doprava kuriérom ZDARMA
Využi kupón NAZDRAVIE10 pre 10% zľavu
Nákupom podporuješ slovenských vinárov

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava práv a povinností Poskytovateľa služby „Členstvo vo Wine Door Clube“, služby „Darček“ a služby „Magazín“ (ďalej spolu aj ako „služby“ a s tým spojenými právami a povinnosťami pri dodaní Poskytovateľom profesionálne vybratých vín (ďalej len „Poskytovateľ“ alebo aj „Predávajúci“) tak pre registrovaného, ako aj neregistrovaného Užívateľa (ďalej len „Užívateľ“ alebo aj „Kupujúci“) najmä pri:
 2. prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje Poskytovateľ prostredníctvom internetu na webovej stránke www.winedoorclub.com a všetkých jej podstránkach (spolu ďalej len „winedoorclub.com“),
 3. využívaní Poskytovateľom poskytovaných služieb zo strany registrovaného a/alebo neregistrovaného Užívateľa,
 4. dodaní Poskytovateľom profesionálne vybratých vín spojenom s poskytovaním služieb prostredníctvom winedoorclub.com;
 5. iných právnych vzťahoch súvisiacich s hlavným zmluvným vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom alebo z neho vyplývajúcich.
 6. Poskytovateľ služby a prevádzkovateľ webovej stránky winedoorclub.com je obchodná spoločnosť Pressburg 301 s. r. o., so sídlom: Karadžičova 39, 811 07 Bratislava, IČO: 52 772 136, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.  142057/B. Kontaktné údaje Poskytovateľa: hello@winedoorclub.com, telefónne číslo: 0910 394 936.
 7. Registrovaný užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru a vykonania elektronickej objednávky Členstva prejavila vôľu využívať služby Poskytovateľa – stať sa členom „Wine Door Clubu“ a splnila nižšie uvedené podmienky registrácie:
 8. ak ide o fyzickú osobu a zástupcu právnickej osoby – v čase registrácie dovŕšila vek 18 rokov
 9. riadne vyplnila registračný formulár na stránke winedoorclub.com 
 10. uhradila cenu za členstvo,
 11. vyjadrila bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ďalšími dokumentami Poskytovateľa,
 12. prípadne splnila ďalšie podmienky uvedené v elektronickej objednávke Členstva alebo v registračnom formulári. 
 13. Neregistrovaný užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplnila podmienku podľa bodu 1.3 písm. b), c) týchto VOP a nestala sa členom „Wine Door Clubu“. Neregistrovaný užívateľ je oprávnený na využívanie dostupných bezplatných funkcií služieb „Darček“ a „Magazín“ v rozsahu vymedzenom Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť, upravovať, odoberať, či úplne zrušiť bezplatné funkcie ním poskytovaných služieb. 
 14. Splnením podmienok uvedených v bode 1.3 dochádza medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom – fyzickou osobou k uzatvoreniu zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Uzatvorením zmluvy podľa tohto bodu za podmienok uvedených vo VOP dochádza medzi Poskytovateľom a Užívateľom súčasne k uzatvoreniu Dohody o predplatnom v zmysle § 2 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa.        
 15. Splnením podmienok uvedených v bode 1.3 dochádza medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom k uzatvoreniu zmluvy podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, pričom predmet vzájomných záväzkov je bližšie upravený vo VOP

(zmluva podľa bodu 1.5 a 1.6 ďalej spolu len „Zmluva“).

 1. Ak je Užívateľ fyzická osoba, odoslaním registračného formuláru a zaplatením ceny za členstvo zároveň potvrdzuje a čestne vyhlasuje, že v čase odoslania registračného formuláru a zaplatenia ceny členstva dosiahla najmenej 18. rok života a na tieto úkony je vzhľadom na svoju vôľovú a rozumovú vyspelosť zodpovedajúcu veku spôsobilá. Zároveň vyhlasuje, že právny úkon registrácie a zaplatenie členstva uskutočnila dobrovoľne, nie pod nátlakom alebo v núdzi a v plnom rozsahu rozumie tomu, že týmito právnymi úkonmi vzniká Zmluva s Poskytovateľom, predmetom ktorej je platená služba – „Členstvo vo Wine Door Clube“, a to za podmienok podľa týchto VOP. 
 2. Fyzická osoba, ktorá v čase vyplnenia registračného formuláru nedosiahla najmenej 18. rok života nesmie byť Užívateľom a nie je oprávnená na vyplnenie, odoslanie registračného formuláru a zaplatenie ceny za členstvo. 

II. Popis služieb

 • Služba „Členstvo vo Wine Door Clube“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke www.winedoorclub.com/clenstvo (ďalej len „členstvo““ alebo „služba členstva“) je spoplatnené členstvo v exkluzívnom on-line klube milovníkov vína, ktoré slúži na pravidelné bezstarostné objavovanie a vychutnávanie si troch kvalitných vín podľa preferencií Užívateľa, konkrétne profesionálne vybraných Poskytovateľom a to vo frekvencii dodania podľa preferencií Užívateľa. Ide o exkluzívne členstvo, do ktorého môže vstúpiť tak fyzická ako právnická osoba výlučne v termínoch určených Poskytovateľom na webovej stránke www.winedoorclub.com/clenstvo. Člen „Wine Door Clubu“ si po vyplnení registračného formuláru v prípade záujmu objedná službu členstva, pričom v elektronickej objednávke si zvolí a) typ vín (biele, červené alebo mix vín) ako aj b) frekvenciu dodania (1x za mesiac, každý 2. mesiac alebo každý 3. mesiac) (spolu ďalej písm. a) a b) aj ako „preferencie Užívateľa“), vyplní údaje potrebné k dodaniu služby a uhradí vygenerovanú cenu členstva v závislosti od preferencií Užívateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje podľa preferencií Užívateľa dodávať Užívateľovi konkrétne Poskytovateľom profesionálne vybrané vína za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke www.winedoorclub.com/clenstvo  alebo ďalej v týchto VOP.
 • Služba „Darček“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke www.winedoorclub.com/darcek (ďalej len „darček““ alebo „služba darček“) je bezplatná služba, ktorá umožňuje registrovanému ako aj neregistrovanému Užívateľovi jednorazovo vykonať nákup troch kvalitných vín profesionálne vybraných Poskytovateľom (mix biele a červené vína) za kúpnu cenu určenú Poskytovateľom na webovej stránke www.winedoorclub.com/darcek a to za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke www.winedoorclub.com/darcek alebo ďalej v týchto VOP.
 • Služba „Magazín“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke www.winedoorclub.com/magazin (ďalej len „magazín““ alebo „služba magazín“) je bezplatná služba, ktorá umožňuje registrovanému ako aj neregistrovanému Užívateľovi využívať službu internetového časopisu s rôznymi témami nie len z oblasti vinárstva. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke www.winedoorclub.com/magazin alebo ďalej v týchto VOP.
 • Poskytovateľ služieb nezodpovedá za 100% dostupnosť webovej stránky winedoorclub.com a zároveň je oprávnený z dôvodu potreby údržby alebo z iných technických príčin obmedziť Užívateľovi možnosť využívania webovej stránky na nevyhnutne potrebný čas. V prípadoch prerušenia pripojenia podľa predchádzajúcej vety alebo technickej poruchy na serveroch Poskytovateľa alebo tretích strán, v dôsledku ktorej nebolo možné využívať služby Poskytovateľa nemá Užívateľ právo na náhradu škody, domáhanie sa vrátenia zaplatených peňažných prostriedkov alebo inej formy kompenzácie.
 • Poskytovateľ služieb je oprávnený jednostranne vykonať akékoľvek úpravy dizajnu, zamerania, obsahu, pravidiel, funkčnosti webovej stránky winedoorclub.com bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi. Užívateľ nie je oprávnený v dôsledku týchto zmien domáhať sa náhrady škody, vrátenia zaplatených peňažných prostriedkov  alebo inej formy kompenzácie.

III. Objednávka a dodanie služby „Členstvo“, druhy členstva

 • Základným predpokladom pre začatie využívania služby členstva je vyplnenie on-line registračného formulára a to zadaním platnej e-mailovej adresy Užívateľa (ďalej len ako „Kontaktný email“) prípadne prihlásenia cez osobný účet Facebook, Gmail a následné jeho odoslanie Poskytovateľovi. Registračný formulár je dostupný na stránke tu: winedoorclub.com. Po vyplnení a odoslaní Registračného formulára Poskytovateľovi, zašle Poskytovateľ Užívateľovi na Kontaktný email aktivačný link a heslo do užívateľského Profilu Užívateľa (ďalej len „Profil“).
 • Poskytovateľ je oprávnený bez upozornenia Užívateľa zrušiť a vymazať Profil Užívateľa v prípade, ak Užívateľ do 14 dní odo dňa odoslania aktivačného linku na Kontaktný email, prostredníctvom tohto linku neverifikuje Kontaktný email a neaktivizuje si svoj Profil.
 • Užívateľ má po aktivácii Profilu právo upraviť vo svojom Profile svoje osobné údaje za účelom dodania tovaru, prípadne registrovaný Užívateľ má právo poskytnúť Poskytovateľovi osobné údaje na účely dodania tovaru až v momente vykonania elektronickej objednávky členstva podľa vybraných preferencií Užívateľa. Formulár na vytvorenie preferencií Užívateľa je dostupný na stránke tu: www.winedoorclub.com/profil. 
 • Momentom zadania preferencií Užívateľa a objednania služby členstva podľa vybraných preferencií Užívateľa je druh členstva vložený do „Košíka“. Nákupný košík je kedykoľvek počas vytvárania objednávky členstva k dispozícii na nahliadnutie a je možné v ňom vykonať prípadné zmeny v preferenciách Užívateľa.

Počas nákupného procesu Užívateľ poskytne Poskytovateľovi na účely dodania tovaru nasledovné údaje:

a) ak je Užívateľom fyzická osoba:

 • Meno, priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska
 • Adresa doručeniaKrajina
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail

b) ak je Užívateľom právnická osoba:

 • Názov spoločnosti
 • Sídlo
 • Krajina
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail
 • Adresa doručenia
 • V procese objednania členstva si Užívateľ zvolí spôsob úhrady podľa možností, ktoré ponúka Poskytovateľ. Výhodou členstva je poskytnutie dopravy tovaru zdarma v rámci Slovenskej republiky vždy od 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Objednávku Užívateľ ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky má Užívateľ k dispozícii odkaz na tieto VOP. Odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP a poučením podľa bodu 5.2 týchto VOP.

Odoslaním objednávky Užívateľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s:

 • podmienkami a výhodami členstva,
 • celkovou cenou členstva, ktorú je povinný Užívateľ Poskytovateľovi uhradiť,
 • termínom, dokedy je povinný cenu členstva Užívateľ Poskytovateľovi uhradiť,
 • týmito VOP a ďalšími dokumentami Poskytovateľa.

Po odoslaní objednávky Užívateľa sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne Poskytovateľ zašle na Kontaktný e-mail Užívateľa potvrdenie objednávky s informáciami o členstve. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky členstva Užívateľovi sa zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom považuje za uzavretú.

3.6 Poskytovateľ sa zaväzuje začať poskytovať službu členstva Užívateľovi najneskôr do 24 hodín odo dňa uhradenia ceny členstva. Bezprostredne po riadnej a včasnej úhrade ceny členstva odošle Poskytovateľ emailom na Kontaktný email Užívateľa faktúru – daňový doklad osvedčujúci uhradenie ceny členstva a informáciu o uhradení platby. V prípade, že Užívateľ neuhradí cenu členstva, môže sa prihlásiť do svojho Profilu a využívať výlučne dostupné bezplatné funkcie služieb Poskytovateľa. Prístupovými údajmi Užívateľa do jeho Profilu sú login (prihlasovacie meno) vyplnené Užívateľom a heslo, prípadne Užívateľ sa môže do svojho Profilu prihlásiť prostredníctvom osobného účtu Facebook, Gmail. Po prihlásení sa do svojho Profilu môže Užívateľ vo svojom Profile zmeniť povinné údaje vyplnené Užívateľom, heslo, ako aj Preferencie Užívateľa a teda druh členstva.

3.7  Služba je dodaná zo strany Poskytovateľa Užívateľovi dodaním vín v zmysle týchto VOP do rúk Užívateľa alebo ním splnomocnenej osoby. Predpokladom prevzatia služby Užívateľom v plnom rozsahu je predchádzajúce zaplatenie ceny príslušného členstva.  

3.8  Poskytovateľ službu „Členstvo“ poskytuje výlučne za odplatu. Výberom preferencií Užívateľa si Užívateľ vyberie typ členstva a zaplatením príslušnej odplaty za vybraný typ členstva získava Užívateľ právo v plnom rozsahu využívať službu členstva až do zániku zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom pravidelne v intervaloch zvolených Užívateľom. Užívateľ si je vedomý, že ide o predplatné a zaväzuje sa uhrádzať cenu Členstva v pravidelných intervaloch v závislosti od druhu Členstva, ktoré si Užívateľ zvolil.

3.9  Poskytovateľ ponúka nasledovné typy členstva, ktoré si môže Užívateľ v závislosti od jeho preferencií zakúpiť:

 1. Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x mesačne:
 2. obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 59 EUR .  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 30 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 3. obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 59 EUR  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 30 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 4. obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 59  EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 30 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 5. Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x za dva mesiace:
 6. obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 59 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 60 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 7. obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l  fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 59 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 60 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 8. obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l  fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 59 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 60 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 9. ,
 10. Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x za tri mesiace:
 11. obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l  fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 59 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 90 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 12. obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 59 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 90 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 13. obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 59 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 90 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

3.10 Poskytovateľ nie je platiteľom DPH, a preto ceny uvádzané v týchto VOP sú ceny konečné a nebude k nim pripočítaná DPH.

3.11 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť, upravovať, odoberať, či pridávať typy členstva, a/alebo meniť cenu alebo zloženie existujúcich členstiev bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. V takomto prípade nie sú Užívatelia, ktorí si zakúpili niektoré z členstiev pred jeho zmenou, oprávnení po zmene požadovať akékoľvek kompenzácie, vrátenie peňazí na základe nových vlastností alebo ceny členstva.

IV. Objednávka a dodanie služby „Darček“

4.1 Služba „Darček“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke www.winedoorclub.com/darcek je bezplatná služba, ktorá umožňuje registrovanému ako aj neregistrovanému Užívateľovi jednorazovo vykonať nákup troch kvalitných 0,75 l fliaš vín profesionálne vybraných Poskytovateľom (mix biele a červené vína) za kúpnu cenu určenú Poskytovateľom na webovej stránke www.winedoorclub.com/darcek a to za podmienok uvedených v týchto VOP. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke winedoorclub.com v sekcii „Darček“ alebo ďalej v týchto VOP.

4.2 Momentom objednania služby darček je táto služba hodená do „Košíka“. Nákupný košík je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a je možné v ňom vykonať prípadné zmeny.

Počas nákupného procesu Užívateľ poskytne Poskytovateľovi na účely dodania tovaru nasledovné údaje:

a) ak je Užívateľom fyzická osoba:

 • Meno, priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska
 • Adresa doručenia
 • Krajina
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail

b) ak je Užívateľom právnická osoba:

 • Názov spoločnosti
 • Sídlo
 • Krajina
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail
 • Adresa doručenia

4.3 V procese objednania darčeka si Užívateľ zvolí spôsob úhrady podľa možností, ktoré ponúka Poskytovateľ. Výhodou objednania služby darček je poskytnutie dopravy tovaru zdarma v rámci Slovenskej republiky a doručenie tovaru bezodkladne po doručení objednávky. Objednávku Užívateľ ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky má Užívateľ k dispozícii odkaz na tieto VOP. Odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP.

Odoslaním objednávky Užívateľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s:

 • podmienkami a výhodami služby darček,
 • celkovou cenou služby darček, ktorú je povinný Užívateľ Poskytovateľovi uhradiť,
 • termínom, dokedy je povinný cenu služby darček Užívateľ Poskytovateľovi uhradiť,
 • týmito VOP a ďalšími dokumentami Poskytovateľa.

Po odoslaní objednávky Užívateľa sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne Poskytovateľ zašle na Kontaktný e-mail Užívateľa potvrdenie objednávky s informáciami o službe darček. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky Užívateľovi sa zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom považuje za uzavretú.

4.4 Bezprostredne po riadnej a včasnej úhrade ceny služby darček odošle Poskytovateľ emailom na Kontaktný email Užívateľa faktúru – daňový doklad osvedčujúci uhradenie ceny služby darček a informáciu o uhradení platby. V prípade, že Užívateľ neuhradí cenu služby darček, môže využívať výlučne dostupné bezplatné funkcie služieb Poskytovateľa.

4.5 Služba je dodaná zo strany Poskytovateľa Užívateľovi dodaním vín profesionálne vybraných Poskytovateľom v zmysle týchto VOP do rúk Užívateľa. Predpokladom prevzatia služby Užívateľom v plnom rozsahu je predchádzajúce zaplatenie ceny služby darček.  

4.6 Poskytovateľ službu „Darček“ poskytuje výlučne za odplatu. Obsahom služby darček je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa, pričom cena služby darček je 109 EUR.  Po zaplatení ceny služby darček je Užívateľ oprávnený jednorazovo v plnom rozsahu využiť túto službu Poskytovateľa.

4.7 Poskytovateľ nie je platiteľom DPH, a preto ceny uvádzané v týchto VOP sú ceny konečné a nebude k nim pripočítaná DPH.

4.8 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť, upravovať, odoberať, či pridávať varianty služby darček, a/alebo meniť cenu alebo zloženie existujúcej služby darček bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. V takomto prípade nie sú Užívatelia, ktorí si zakúpili službu darček pred jej zmenou, oprávnení po zmene požadovať akékoľvek kompenzácie, vrátenie peňazí na základe nových vlastností alebo ceny služby darček.

V. Trvanie zmluvy a možnosti jej ukončenia

 • Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu neurčitú. Užívateľ má právo kedykoľvek bez udania dôvodu alebo s uvedením dôvodu odstúpiť od Zmluvy, a to prostredníctvom odkazu na webovej stránke www.winedoorclub.com/kontakt. Ak Užívateľ týmto spôsobom potvrdí svoje odstúpenie od Zmluvy, bude mu na Kontaktný email doručený email potvrdzujúci zrušenie Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia emailu potvrdzujúceho ukončenie Zmluvy (deň doručenia tohto emailu sa považuje za deň odstúpenia od Zmluvy zo strany Užívateľa).  Užívateľ, ktorý si zakúpil členstvo a odstúpil od Zmluvy nemá právo na vrátenie akejkoľvek časti peňažných prostriedkov zaplatených za služby poskytované Poskytovateľom ku dňu odstúpenia od Zmluvy. Užívateľ, ktorý si zakúpil členstvo a odstúpil od Zmluvy nemá právo na vrátenie alikvotnej časti ceny členstva za nevyužité predplatené obdobie ani na vrátenie akejkoľvek časti peňažných prostriedkov zaplatených za služby poskytované Poskytovateľom ku dňu odstúpenia od Zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený bez udania dôvodu vypovedať Zmluvu a ukončiť poskytovanie služby alebo ukončiť  prevádzkovanie internetovej stránky na ktorej sú služby dostupné. Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť dňom oznámenia o vypovedaní zmluvy a plánovanom ukončení poskytovanie služby alebo ukončenia  prevádzkovania internetovej stránky, na ktorej sú služby dostupné. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu týmto spôsobom hromadne vo vzťahu ku všetkým Užívateľom a nie je povinný oboznamovať každého Užívateľa osobitným oznámením. Oznámenie sa považuje za doručené všetkým Užívateľom prvým dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke winedoorclub.com. Užívateľ nie je oprávnený v dôsledku vypovedania Zmluvy Poskytovateľom a jednostranného ukončenia poskytovania služby alebo ukončenia prevádzkovania internetovej stránky, na ktorej sú služby dostupné zo strany Poskytovateľa domáhať sa náhrady škody, vrátenia zaplatených peňažných prostriedkov alebo inej formy kompenzácie. Užívateľ je oprávnený bez udania dôvodu vypovedať Zmluvu s výpovednou dobou 30 dní, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Poskytovateľovi.
 • Užívateľ, ktorý je spotrebiteľ uzatvorením Zmluvy a súhlasom s týmito VOP zároveň udeľuje Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň uzatvorením Zmluvy a súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Užívateľ, ktorý je spotrebiteľ uzavretím Zmluvy a súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že bol poučený o tom, že podľa § 6 písm. l) zákona o ochrane spotrebiteľa nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy a aj po tomto poučení udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

VI. Spoločné ustanovenia o dodaní tovaru – vín profesionálne vybraných Poskytovateľom prostredníctvom služby „Členstvo“ a služby „Darček“

 • Platobné podmienky:
 • Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise služieb. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných v popise služieb, individuálne zľavy pre Užívateľa alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce Poskytovateľa s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 • Cenu služieb podľa objednávky môže Užívateľ uhradiť nasledovne:
 • platobnou bránou Stripe, príjmame platby kartami VISA a Mastercard
 • bankovým prevodom na účet Poskytovateľa na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom;

3.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane Poskytovateľa alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

4.    Za úhradu ceny služieb si Poskytovateľ neúčtuje poplatok. Poskytovateľ upozornil Užívateľa, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

5.    Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny služieb na bankový účet Poskytovateľa alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

6.2 Dodacie podmienky:

 1. Pokiaľ si Užívateľ zvolil spôsob dopravy  sprostred­ko­va­teľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“), cena dopravy v rámci SR ide na ťarchu Poskytovateľa. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu Poskytovateľa je uvedená v popise služieb ako aj v elektronickej objednávke.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať tovar Užívateľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru budú realizované podľa prevádzkových možností Poskytovateľa, zvyčajne od 4 hodín do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky v prípade služby „Darček“  a vždy od 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca v prípade služby „Členstvo“. Vo výnimočných prípadoch môže Poskytovateľ jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objek­tív­nych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty Poskytovateľ informuje o tejto skutočnosti Užívateľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru je Užívateľ dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) a/alebo SMS správy.
 3. Poskytovateľ doručí Užívateľovi tovar na adresu, ktorú Užívateľ uviedol ako adresu doručenia v objednávke služieb. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Užívateľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splno­moc­nená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť Poskytovateľovi alebo sprostred­kovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má Poskytovateľ alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho na prevzatie tovaru.
 4. Užívateľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak Užívateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poško­denia tovaru, je Užívateľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Poskytovateľovi môže následne Poskytovateľ poskytnúť Užívateľovi zákonné nároky z vád tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené Užívateľom.
 5. Užívateľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí tovaru potvrdiť Poskytovateľovi na dodacom liste prevzatie tovaru.

6.3 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:

 1. Užívateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Užívateľa v čase, keď prevezme tovar od Poskytovateľa alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Poskytovateľ umožní nakladať s tovarom a Užívateľ tovar neprevezme.

6.4 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia) + alternatívne riešenie sporov :

1.    Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Užívateľovi dodaný v poškodenom transportnom obale, je Užívateľ oprávnený tovar neprevziať. V prípade, že sa po prevzatí tovaru Užívateľom vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Užívateľ uplatniť svoju reklamáciu.

2.    Užívateľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak Užívateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poško­denia tovaru, je Užívateľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Užívateľovi dodaný v poškodenom transportnom obale, je Užívateľ oprávnený tovar neprevziať. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručenému Poskytovateľovi môže následne Poskytovateľ poskytnúť Užívateľovi zákonné nároky z vád tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené Užívateľom.

3.    Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Užívateľom.

4.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Užívateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to Užívateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5.    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Užívateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služieb.

6.    Poskytovateľ poučil Užívateľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že zahrnul tento reklamačný poriadok do VOP a tieto umiestnil na príslušnej podstránke internetového obchodu Poskytovateľa a Užívateľ mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

7.    Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.    V situácii, keď je tovar potrebné zaslať Poskytovateľovi, koná Užívateľ tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

9.    V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu k tovaru , rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

10.  Poskytovateľ po riadnom vybavení reklamácie vyzve Užívateľa telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Poskytovateľom k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Užívateľovi formou doporučenej zásielky.

11.  Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na tovare nejaké sú alebo pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

12.  V prípade akejkoľvek reklamácie informuje Užívateľ Poskytovateľa o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

13.  Užívateľ znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru winedoorclub.com.

14.  Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky (v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 910 394 936)
 • e-mailom (hello@winedoorclub.com)
 • poštou (Pressburg 301 s.r.o., Karadžičova 39, 811 07 Bratislava, Slovenská republika)
 • “Reklamácia” formulár na kontaktnej stránke winedoorclub.com/kontakt.

15.  Aby ste predišli znehodnoteniu tovaru – vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania naflaškovaného vína. Flaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 – 15°C. Pred expedíciou vína k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.

16.  Ak nie je Užívateľ spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu hello@winedoorclub.com. Pokiaľ Poskytovateľ posúdi túto námietku Užívateľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alterna­tívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.

17.  Užívateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

18.  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Užívateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alterna­tívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od Užívateľa – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

VII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1  Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť ustanovenia VOP, pričom účinnosť nadobúdajú nové VOP dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.winedoorclub.com/vseobecne-obchodne-podmienky. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu zmeny VOP len v prípade, ak sa v dôsledku VOP zvyšuje cena ním ostatný raz zakúpenej služby o viac ako 30%. Užívateľ môže od Zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu odstúpiť prostredníctvom odkazu na webovej stránke www.winedoorclub.com/kontakt, pričom ako dôvod musí uviesť zmenu VOP zo strany Poskytovateľa. Ak Užívateľ týmto spôsobom potvrdí svoje odstúpenie od Zmluvy, bude mu na Kontaktný email doručený email potvrdzujúci zrušenie Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia emailu potvrdzujúceho ukončenie Zmluvy (deň doručenia tohto emailu sa považuje za deň odstúpenia od Zmluvy zo strany Užívateľa).  V prípade platného odstúpenia z dôvodu podľa tohto bodu vzniká Užívateľovi nárok na preplatenie alikvotnej časti zostávajúceho predplateného obdobia ku dňu odstúpenia od Zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa zrušuje a vymazáva Profil Užívateľa.

7.2  Užívateľ súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že bol Poskytovateľom poučený v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.  Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

7.3  Užívateľ súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že bol Poskytovateľom poučený v zmysle ust. § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, že orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť Poskytovateľa služieb podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

7.4  Užívateľ súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že bol Poskytovateľom poučený o tom, že „Wine Door Club“ je značka používaná výlučne pre tento typ služieb a webová stránka winedoorclub.com je autorským dielom požívajúcim ochranu v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon. Držiteľom neobmedzenej licencie na použitie tohto diela v súlade s § 19 ods. 4 autorského zákona je Poskytovateľ.

7.5  Užívateľ súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že je si vedomý skutočnosti, že doručením obsahu služieb poskytnutých Poskytovateľom a možnosťou využívať členstvo vo „Wine Door Clube“, sa na Užívateľa neprevádzajú žiadne majetkové ani iné práva k týmto službám, a poskytnutie týchto služieb nezakladá vzdanie sa akýchkoľvek autorských práv alebo majetkových práv Poskytovateľa alebo tretích osôb. Akékoľvek použitie členstva vo „Wine Door Clube“ alebo ochrannej známky iným spôsobom ako využívaním služieb podľa tejto Zmluvy vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa. 

7.6  Užívateľ súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že služby, vrátane obsahu poskytnutého prostredníctvom týchto služieb, grafické zobrazenia, užívateľské rozhrania, audio-klipy, videoklipy, redakčný obsah, zdrojové  kódy (skripty) a softvér použité na realizáciu webovej stránky winedoorclub.com a ďalších služieb podľa tejto Zmluvy, obsahujú chránené informácie, ktorých vlastníkom je Poskytovateľ a/alebo jeho poskytovatelia licencií, a ktoré sú chránené právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi. Žiadna časť služieb poskytnutých podľa tejto Zmluvy nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to Zmluva alebo tieto VOP výslovne nedovoľujú. Užívateľ sa zaväzuje, že nebudete žiadnym spôsobom vypožičiavať, upravovať, prenajímať, požičiavať predávať alebo rozširovať služby alebo obsah poskytnutý prostredníctvom týchto služieb akýmkoľvek spôsobom.

7.7  Web Poskytovateľa používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom  a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce“, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie“, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať.

7.8  Poskytovateľ nebude osobne identifikovať Užívateľov a nebude používať súbory cookie na kontaktovanie osôb.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1  Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú ďalej najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 

8.2  Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.4.2020.

V Bratislave, dňa 16.04.2020

Zatvoriť

Wine Door Club

Viac ako dobré víno

Zatvoriť

Prihlásiť sa

Zatvoriť

Košík (0)

Cart is empty Váš košík je prázdny.

Wine Door Club

Viac ako dobré vínoJazyk