Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava práv a povinností Poskytovateľa služby „Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“, služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“, služby „Darček“, služby „Magazín“ a služby „eshop Pivnička“ a služby „eshop“ (ďalej spolu aj ako „služby“ a s tým spojenými právami a povinnosťami pri dodaní Poskytovateľom profesionálne vybratých vín (ďalej len „Poskytovateľ“ alebo aj „Predávajúci“) tak pre registrovaného, ako aj neregistrovaného Užívateľa podľa podmienok konkrétnej služby (ďalej len „Užívateľ“ alebo aj „Kupujúci“) najmä pri:

a) prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje Poskytovateľ prostredníctvom internetu na webovej stránke winedoorclub.com a všetkých jej podstránkach (spolu ďalej len „winedoorclub.com“),

b) využívaní Poskytovateľom poskytovaných služieb zo strany registrovaného a/alebo neregistrovaného Užívateľa,

c) dodaní Poskytovateľom profesionálne vybratých vín spojenom s poskytovaním služieb prostredníctvom com;

d) dodaní vybraného množstva vín Poskytovateľom ako Predávajúcim Členovi Wine Door Clubu ako Kupujúcemu spojenom s poskytovaním služieb prostredníctvom com;

e) iných právnych vzťahoch súvisiacich s hlavným zmluvným vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom alebo z neho vyplývajúcich.

1.2 Poskytovateľ služby a prevádzkovateľ webovej stránky com je obchodná spoločnosť Pressburg 301 s. r. o., so sídlom: Pestovateľská 1082/36, Tomášov 900 44, IČO: 52 772 136, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.  142057/B. Kontaktné údaje Poskytovateľa: podpora@winedoorclub.com.

1.3 Registrovaný užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru a vykonania elektronickej objednávky Členstva bez viazanosti alebo Ročného členstva prejavila vôľu využívať služby Poskytovateľa – stať sa členom „Wine Door Clubu“ a splnila nižšie uvedené podmienky registrácie:

a) ak ide o fyzickú osobu a zástupcu právnickej osoby – v čase registrácie dovŕšila vek 18 rokov

b) riadne vyplnila registračný formulár na stránke com

c) uhradila cenu za príslušné členstvo,

d) vyjadrila bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ďalšími dokumentami Poskytovateľa,

e) prípadne splnila ďalšie podmienky uvedené v elektronickej objednávke príslušného členstva alebo v registračnom formulári.

1.4 Neregistrovaný užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplnila podmienku podľa bodu 1.3 písm. b), c) týchto VOP a nestala sa členom „Wine Door Clubu“. Neregistrovaný užívateľ je oprávnený na využívanie dostupných bezplatných funkcií služieb „Darček“, „Magazín“ a „eshop“ v rozsahu vymedzenom Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť, upravovať, odoberať, či úplne zrušiť bezplatné funkcie ním poskytovaných služieb.

1.5 Splnením podmienok uvedených v bode 1.3 dochádza medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom – fyzickou osobou k uzatvoreniu zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Uzatvorením zmluvy podľa tohto bodu za podmienok uvedených vo VOP dochádza medzi Poskytovateľom a Užívateľom súčasne k uzatvoreniu Dohody o predplatnom v zmysle § 2 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa.       

1.6 Splnením podmienok uvedených v bode 1.3 dochádza medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom k uzatvoreniu zmluvy podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, pričom predmet vzájomných záväzkov je bližšie upravený vo VOP

(zmluva podľa bodu 1.5 a 1.6 ďalej spolu len „Zmluva“).

1.7 Zakúpením služby „Darček“ dochádza medzi Poskytovateľom a Registrovaným a/alebo Neregistrovaným užívateľom v postavení Kupujúceho k uzavretiu zmluvy v prospech tretej osoby v zmysle ust. § 50 Občianskeho zákonníka. Tretia osoba je v takomto prípade zo zmluvy oprávnená okamihom, keď s ňou prejaví súhlas a to potvrdením služby „Ročného členstva“ zadaním unikátneho kódu na stránke https://winedoorclub.com/darcekove-vino-predplatne/. Tretia osoba, v prospech ktorej bola zmluva s Poskytovateľom uzatvorená má právo prejaviť so zmluvou súhlas v lehote najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy v prospech tretej osoby. Osoba, ktorá zmluvu v prospech tretej osoby s Poskytovateľom uzatvorila, nemá do momentu prejavenia súhlasu tretej osoby so zmluvou v jej prospech právo na plnenie z tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy výlučne osobe, v prospech ktorej bola zmluva uzatvorená od momentu platného zadania unikátneho kódu na stránke https://winedoorclub.com/darcekove-vino-predplatne/. V prípade, že tretia osoba týmto spôsobom súhlas so zmluvou v prospech tretej osoby neprejaví v lehote najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy v prospech tretej osoby a/alebo súhlas so zmluvou v prospech tretej osoby odoprie a/alebo sa vzdá práva zo zmluvy v prospech tretej osoby, zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom zaniká. Poskytovateľ nie je povinný plniť osobe, ktorá zmluva v prospech tretej osoby s Poskytovateľom uzavrela (Užívateľovi).

1.8 Ak je Užívateľ fyzická osoba, odoslaním registračného formuláru a zaplatením ceny za príslušné členstvo a/alebo zakúpením služby „Darček“ zároveň potvrdzuje a čestne vyhlasuje, že v čase odoslania registračného formuláru a zaplatenia ceny príslušného členstva a/alebo služby „Darček“- dosiahla najmenej 18. rok života a na tieto úkony je vzhľadom na svoju vôľovú a rozumovú vyspelosť zodpovedajúcu veku spôsobilá. V prípade zakúpenia služby „Darček“ pre tretiu osobu súčasne užívateľ prehlasuje, že osoba, ktorá by mala byť zo zmluvy v prospech tretej osoby oprávnená, v čase uzatvorenia zmluvy v prospech tretej osoby dosiahla najmenej 18. rok života. V opačnom prípade alebo v prípade, že dodatočne vyjde najavo, že tretia osoba v čase uzavretia zmluvy v prospech tretej osoby 18. rok života nedosiahla,  je Poskytovateľ od zmluvy v prospech tretej osoby  oprávnený odstúpiť. Zároveň vyhlasuje, že právny úkon registrácie a zaplatenie ceny príslušného členstva a/alebo služby „Darček“  uskutočnila dobrovoľne, nie pod nátlakom alebo v núdzi a v plnom rozsahu rozumie tomu, že týmito právnymi úkonmi vzniká Zmluva s Poskytovateľom, predmetom ktorej je platená služba – „Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“ alebo služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ alebo služby „Darček“, a to za podmienok podľa týchto VOP. 

1.9 Fyzická osoba, ktorá v čase vyplnenia registračného formuláru nedosiahla najmenej 18. rok života nesmie byť Užívateľom a nie je oprávnená na vyplnenie, odoslanie registračného formuláru a zaplatenie ceny za príslušné členstvo.

 

II. Popis služieb

 

2.1 Služba „Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke winedoorclub.com/clenstvo (ďalej len „členstvo““ alebo „služba členstva“) je spoplatnené členstvo v exkluzívnom on-line klube milovníkov vína, ktoré slúži na pravidelné bezstarostné objavovanie a vychutnávanie si troch kvalitných vín podľa preferencií Užívateľa, konkrétne profesionálne vybraných Poskytovateľom a to vo frekvencii dodania podľa preferencií Užívateľa. Ide o exkluzívne členstvo, do ktorého môže vstúpiť tak fyzická ako právnická osoba výlučne v termínoch určených Poskytovateľom na webovej stránke www.winedoorclub.com/clenstvo. Člen „Wine Door Clubu“ si po vyplnení registračného formuláru v prípade záujmu objedná službu členstva, pričom v elektronickej objednávke si zvolí a) typ vín (biele, červené alebo mix vín) ako aj b) frekvenciu dodania (1x za mesiac, každý 2. mesiac alebo každý 3. mesiac) (spolu ďalej písm. a) a b) aj ako „preferencie Užívateľa“), vyplní údaje potrebné k dodaniu služby a uhradí vygenerovanú cenu členstva v závislosti od preferencií Užívateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje podľa preferencií Užívateľa dodávať Užívateľovi konkrétne Poskytovateľom profesionálne vybrané vína za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke www.winedoorclub.com/clenstvo alebo ďalej v týchto VOP.

2.2 Služba „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke winedoorclub.com/clenstvo (ďalej len „ročné členstvo““ alebo „služba ročného členstva“) je spoplatnené členstvo v exkluzívnom on-line klube milovníkov vína v trvaní 12 mesiacov odo dňa zakúpenia, ktoré slúži na pravidelné bezstarostné objavovanie a vychutnávanie si troch kvalitných vín podľa preferencií Užívateľa, konkrétne profesionálne vybraných Poskytovateľom a to vo frekvencii dodania podľa preferencií Užívateľa. Ide o exkluzívne ročné členstvo, do ktorého môže vstúpiť tak fyzická ako právnická osoba výlučne v termínoch určených Poskytovateľom na webovej stránke www.winedoorclub.com/clenstvo. Člen „Wine Door Clubu“ si po vyplnení registračného formuláru v prípade záujmu objedná službu ročného členstva, pričom v elektronickej objednávke si zvolí a) typ vín (biele, červené alebo mix vín) ako aj b) frekvenciu dodania (1x za mesiac, každý 2. mesiac alebo každý 3. mesiac) (spolu ďalej písm. a) a b) aj ako „preferencie Užívateľa“), vyplní údaje potrebné k dodaniu služby a uhradí vygenerovanú cenu ročného členstva v závislosti od preferencií Užívateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje podľa preferencií Užívateľa dodávať Užívateľovi konkrétne Poskytovateľom profesionálne vybrané vína za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke www.winedoorclub.com/clenstvo alebo ďalej v týchto VOP.

2.3 Služba „Darček“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke www.winedoorclub.com/darcekove-vino-predplatne/ (ďalej len „darček““ alebo „služba darček“) je služba, ktorá umožňuje registrovanému ako aj neregistrovanému Užívateľovi uzavrieť s Poskytovateľom zmluvu v prospech tretej osoby v zmysle ust. § 50 Občianskeho zákonníka a to zakúpením služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ v prospech tretej osoby. Predmetom zmluvy v prospech tretej osoby sú práva a povinností Poskytovateľa, Užívateľa a momentom prejavenia súhlasu tretej osoby v zmysle bodu 1.7 týchto VOP aj tretej osoby pri poskytovaní služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ , tak ako je uvedené v bode 2.2 týchto VOP. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke www.winedoorclub.com/darcekove-vino-predplatne/ alebo ďalej v týchto VOP.

2.4 Služba „eshop Pivnička“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke winedoorclub.com/pivnicka (ďalej len „Pivnička““ alebo „Služba eshop Pivnička“) je služba, ktorá umožňuje registrovanému užívateľovi Členstva bez viazanosti alebo Ročného členstva, ako aj tretej osobe pri poskytovaní služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ prostredníctvom služby „Darček“ a to po prejavení súhlasu so zmluvou v prospech tretej osoby a aktivovaní služby „Ročného členstva“ v zmysle týchto VOP, jednorazovo nakupovať vybrané druhy amnožstvá vín za podmienok podľa týchto VOP. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke www.winedoorclub.com/pivnicka alebo ďalej v týchto VOP.

2.5 Služba „eshop“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke www.winedoorclub.com/eshop (ďalej len „eshop““ alebo „Služba eshop“) je služba, ktorá umožňuje neregistrovanému a registrovanému Užívateľovi, jednorazovo nakupovať vybrané druhy tovarov za podmienok podľa týchto VOP. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke www.winedoorclub.com/pivnicka alebo ďalej v týchto VOP.

2.6 Služba „Magazín“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke www.winedoorclub.com/magazin (ďalej len „magazín““ alebo „služba magazín“) je bezplatná služba, ktorá umožňuje registrovanému ako aj neregistrovanému Užívateľovi využívať službu internetového časopisu s rôznymi témami nie len z oblasti vinárstva. Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť na webovej stránke www.winedoorclub.com/magazin alebo ďalej v týchto VOP.

2.7 Poskytovateľ služieb nezodpovedá za 100% dostupnosť webovej stránky com a zároveň je oprávnený z dôvodu potreby údržby alebo z iných technických príčin obmedziť Užívateľovi možnosť využívania webovej stránky na nevyhnutne potrebný čas. V prípadoch prerušenia pripojenia podľa predchádzajúcej vety alebo technickej poruchy na serveroch Poskytovateľa alebo tretích strán, v dôsledku ktorej nebolo možné využívať služby Poskytovateľa nemá Užívateľ právo na náhradu škody, domáhanie sa vrátenia zaplatených peňažných prostriedkov alebo inej formy kompenzácie.

2.8 Poskytovateľ služieb je oprávnený jednostranne vykonať akékoľvek úpravy dizajnu, zamerania, obsahu, pravidiel, funkčnosti webovej stránky com bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi. Užívateľ nie je oprávnený v dôsledku týchto zmien domáhať sa náhrady škody, vrátenia zaplatených peňažných prostriedkov alebo inej formy kompenzácie.

 

III. Objednávka a dodanie služby „Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti, služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“, druhy členstva

 

3.1 Základným predpokladom pre začatie využívania služby príslušného členstva je vyplnenie on-line registračného formulára a to zadaním platnej e-mailovej adresy Užívateľa (ďalej len ako „Kontaktný email“) prípadne prihlásenia cez osobný účet Facebook, Gmail a následné jeho odoslanie Poskytovateľovi. Registračný formulár je dostupný na stránke tu: winedoorclub.com. Po vyplnení a odoslaní Registračného formulára Poskytovateľovi, zašle Poskytovateľ Užívateľovi na Kontaktný email aktivačný link a heslo do užívateľského Profilu Užívateľa (ďalej len „Profil“).

3.2 Poskytovateľ je oprávnený bez upozornenia Užívateľa zrušiť a vymazať Profil Užívateľa v prípade, ak Užívateľ do 14 dní odo dňa odoslania aktivačného linku na Kontaktný email, prostredníctvom tohto linku neverifikuje Kontaktný email a neaktivizuje si svoj Profil.

3.3 Užívateľ má po aktivácii Profilu právo upraviť vo svojom Profile svoje osobné údaje za účelom dodania tovaru, prípadne registrovaný Užívateľ má právo poskytnúť Poskytovateľovi osobné údaje na účely dodania tovaru až v momente vykonania elektronickej objednávky príslušného členstva podľa vybraných preferencií Užívateľa. Formulár na vytvorenie preferencií Užívateľa pre službu Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“ je dostupný na stránke tu: https://winedoorclub.com/ucet/ a formulár na vytvorenie preferencií Užívateľa pre službu Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ je dostupný na stránke tu: https://winedoorclub.com/ucet/

3.4 Momentom zadania preferencií Užívateľa a objednania služby príslušného členstva podľa vybraných preferencií Užívateľa je druh členstva vložený do „Košíka“. Nákupný košík je kedykoľvek počas vytvárania objednávky príslušného členstva k dispozícii na nahliadnutie a je možné v ňom vykonať prípadné zmeny v preferenciách Užívateľa.

Počas nákupného procesu Užívateľ poskytne Poskytovateľovi na účely dodania tovaru nasledovné údaje:

a) ak je Užívateľom fyzická osoba:

 • Meno, priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska
 • Adresa doručenia
 • Krajina
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail

b) ak je Užívateľom právnická osoba:

 • Názov spoločnosti
 • Sídlo
 • Krajina
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail
 • Adresa doručenia

3.5 V procese objednania príslušného členstva si Užívateľ zvolí spôsob úhrady podľa možností, ktoré ponúka Poskytovateľ. Výhodou členstva bez viazanosti „Standard“ a  Ročného členstva je poskytnutie dopravy tovaru zdarma, inak za poplatok podľa voľby druhu dopravy, v rámci Slovenskej republiky vždy od 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Objednávku Užívateľ ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky má Užívateľ k dispozícii odkaz na tieto VOP. Odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP a poučením podľa bodu 5.2 týchto VOP.

Odoslaním objednávky Užívateľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s:

 • podmienkami a výhodami príslušného členstva,
 • celkovou cenou príslušného členstva, ktorú je povinný Užívateľ Poskytovateľovi uhradiť,
 • termínom, dokedy je povinný cenu príslušného členstva Užívateľ Poskytovateľovi uhradiť,
 • týmito VOP a ďalšími dokumentami Poskytovateľa.

Po odoslaní objednávky Užívateľa sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne Poskytovateľ zašle na Kontaktný e-mail Užívateľa potvrdenie objednávky s informáciami o príslušnom členstve. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky príslušného členstva Užívateľovi sa zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom považuje za uzavretú.

3.6 Poskytovateľ sa zaväzuje začať poskytovať službu príslušného členstva Užívateľovi najneskôr do 24 hodín odo dňa uhradenia ceny príslušného členstva. Bezprostredne po riadnej a včasnej úhrade ceny príslušného členstva odošle Poskytovateľ emailom na Kontaktný email Užívateľa faktúru – daňový doklad osvedčujúci uhradenie ceny príslušného členstva a informáciu o uhradení platby. V prípade, že Užívateľ neuhradí cenu príslušného členstva, môže sa prihlásiť do svojho Profilu a využívať výlučne dostupné bezplatné funkcie služieb Poskytovateľa. Prístupovými údajmi Užívateľa do jeho Profilu sú login (prihlasovacie meno) vyplnené Užívateľom a heslo, prípadne Užívateľ sa môže do svojho Profilu prihlásiť prostredníctvom osobného účtu Facebook, Gmail. Po prihlásení sa do svojho Profilu môže Užívateľ vo svojom Profile zmeniť povinné údaje vyplnené Užívateľom, heslo, ako aj Preferencie Užívateľa a teda druh členstva.

3.7  Služba je dodaná zo strany Poskytovateľa Užívateľovi dodaním vín v zmysle týchto VOP do rúk Užívateľa alebo ním splnomocnenej osoby. Predpokladom prevzatia služby Užívateľom v plnom rozsahu je predchádzajúce zaplatenie ceny príslušného členstva.  

3.8  Poskytovateľ službu Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“ ako aj službu Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ poskytuje výlučne za odplatu. Výberom preferencií Užívateľa si Užívateľ vyberie typ členstva a zaplatením príslušnej odplaty za vybraný typ členstva získava Užívateľ právo v plnom rozsahu využívať službu príslušného členstva až do zániku zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom pravidelne v intervaloch zvolených Užívateľom. Užívateľ si je vedomý, že ide o predplatné a zaväzuje sa uhrádzať cenu príslušného Členstva v pravidelných intervaloch v závislosti od druhu Členstva, ktoré si Užívateľ zvolil.

3.9  Poskytovateľ ponúka nasledovné typy členstva, ktoré si môže Užívateľ v závislosti od jeho preferencií zakúpiť:

      

A. „Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“

 1. Basic
 2. Standard
 3. VIP

 1. „Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“ – Basic

a) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x mesačne:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša slovenského vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 34,90 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 30 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša svetového vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 34,90 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 30 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

b) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x za dva mesiace:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša slovenského vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 34,90 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 60 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie. 
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l  fľaša svetového vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 34,90 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 60 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

c) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x za tri mesiace:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l  fľaša slovenského vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 34,90 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 90 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša svetového vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 34,90 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 90 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

2. Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“ – Standard

a) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x mesačne:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 54,90 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 30 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 54,90 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 30 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 54,90 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 30 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

b) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x za dva mesiace:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 54,90 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 60 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 54,90 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 60 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 54,90 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 60 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

c) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x za tri mesiace:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 54,90 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 90 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 54,90 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 90 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 54,90 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie najmenej 30 dní, najviac na obdobie 90 dní od zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je jedno dodanie tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

      

B. „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“

 

a) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x mesačne:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 599,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 12 (slovom dvanásť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 599,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 12 (slovom dvanásť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 599,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 12 (slovom dvanásť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

b) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x za dva mesiace:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 299,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 6 (slovom šesť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 299,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 6 (slovom šesť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 299,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 6 (slovom šesť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie..

c) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Užívateľovi vína 1x za tri mesiace:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 199,00 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva sú 4 (slovom štyri) dodania tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 199,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva sú 4 (slovom štyri) dodania tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 199,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva sú 4 (slovom štyri) dodania tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

3.10 Poskytovateľ nie je platiteľom DPH, a preto ceny uvádzané v týchto VOP sú ceny konečné a nebude k nim pripočítaná DPH.

3.11 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť, upravovať, odoberať, či pridávať typy členstva, a/alebo meniť cenu alebo zloženie existujúcich členstiev bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. V takomto prípade nie sú Užívatelia, ktorí si zakúpili niektoré z členstiev pred jeho zmenou, oprávnení po zmene požadovať akékoľvek kompenzácie, vrátenie peňazí na základe nových vlastností alebo ceny členstva.

 

IV. Objednávka a dodanie služby „Darček“

 

4.1    Služba „Darček“ poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom internetu na webovej stránke www.winedoorclub.com/darcekove-vino-predplatne/ je bezplatná služba, ktorá umožňuje registrovanému ako aj neregistrovanému Užívateľovi uzavrieť s Poskytovateľom zmluvu v prospech tretej osoby v zmysle ust. § 50 Občianskeho zákonníka a to zakúpením služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ v prospech tretej osoby. Predmetom zmluvy v prospech tretej osoby sú práva a povinností Poskytovateľa, Užívateľa a momentom prejavenia súhlasu tretej osoby v zmysle bodu 1.7 týchto VOP aj tretej osoby pri poskytovaní služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ , tak ako je uvedené v bode 2.2 týchto VOP (ďalej len ako „služba darček“).

4.2    Zakúpením služby „Darček“ dochádza medzi Poskytovateľom a Registrovaným a/alebo Neregistrovaným užívateľom v postavení Kupujúceho k uzavretiu zmluvy v prospech tretej osoby v zmysle ust. § 50 Občianskeho zákonníka. Tretia osoba je v takomto prípade zo zmluvy oprávnená okamihom, keď s ňou prejaví súhlas a to potvrdením služby „Ročného členstva“ zadaním unikátneho kódu na stránke https://winedoorclub.com/darcekove-vino-predplatne/ . Tretia osoba, v prospech ktorej bola zmluva s Poskytovateľom uzatvorená má právo prejaviť so zmluvou súhlas v lehote najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy v prospech tretej osoby. Osoba, ktorá zmluvu v prospech tretej osoby s Poskytovateľom uzatvorila, nemá do momentu prejavenia súhlasu tretej osoby so zmluvou v jej prospech právo na plnenie z tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy výlučne osobe, v prospech ktorej bola zmluva uzatvorená od momentu platného zadania unikátneho kódu na stránke https://winedoorclub.com/darcekove-vino-predplatne/. V prípade, že tretia osoba týmto spôsobom súhlas so zmluvou v prospech tretej osoby neprejaví v lehote najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy v prospech tretej osoby a/alebo súhlas so zmluvou v prospech tretej osoby odoprie a/alebo sa vzdá práva zo zmluvy v prospech tretej osoby, zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom zaniká. Poskytovateľ nie je povinný plniť osobe, ktorá zmluva v prospech tretej osoby s Poskytovateľom uzavrela (Užívateľovi).

4.3    Momentom objednania služby darček je táto služba vložená do „Košíka“. Nákupný košík je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a je možné v ňom vykonať prípadné zmeny.

4.4    Počas nákupného procesu Užívateľ poskytne Poskytovateľovi na účely dodania tovaru nasledovné osobné údaje, ako aj osobné údaje tretej osoby:

a) ak je Užívateľom/Treťou osobou fyzická osoba:

 • Meno, priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska
 • Adresa doručenia
 • Krajina
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail

b) ak je Užívateľom/Treťou osobou právnická osoba:

 • Názov spoločnosti
 • Sídlo
 • Krajina
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail
 • Adresa doručenia

4.5    V procese objednania darčeka si Užívateľ zvolí spôsob úhrady podľa možností, ktoré ponúka Poskytovateľ. Objednávku Užívateľ ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky má Užívateľ k dispozícii odkaz na tieto VOP. Odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP.

Odoslaním objednávky Užívateľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s:

 • podmienkami a výhodami služby darček,
 • celkovou cenou služby darček, ktorú je povinný Užívateľ Poskytovateľovi uhradiť,
 • termínom, dokedy je povinný cenu služby darček Užívateľ Poskytovateľovi uhradiť,
 • týmito VOP a ďalšími dokumentmi Poskytovateľa.

Po odoslaní objednávky Užívateľa sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne Poskytovateľ zašle na Kontaktný e-mail Užívateľa potvrdenie objednávky s informáciami o službe darček. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky Užívateľovi sa zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom považuje za uzavretú.

4.6 Bezprostredne po riadnej a včasnej úhrade ceny služby darček odošle Poskytovateľ emailom na Kontaktný email Užívateľa faktúru – daňový doklad osvedčujúci uhradenie ceny služby darček a informáciu o uhradení platby. V prípade, že Užívateľ neuhradí cenu služby darček, môže využívať výlučne dostupné bezplatné funkcie služieb Poskytovateľa.

4.7 Poskytovateľ službu „Darček“ poskytuje výlučne za odplatu.

4.8  Obsahom služby darček je služba „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ v prospech tretej osoby, pričom je možné si vybrať z nasledovných možností členstva:

a) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Tretej osobe vína 1x mesačne:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 599,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 12 (slovom dvanásť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 599,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 12 (slovom dvanásť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 599,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 12 (slovom dvanásť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

b) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Tretej osobe vína 1x za dva mesiace:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 299,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 6 (slovom šesť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 299,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 6 (slovom šesť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 299,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva je 6 (slovom šesť) dodaní tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie..

c) Členstvo s povinnosťou Poskytovateľa dodávať Tretej osobe vína 1x za tri mesiace:

 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša červeného vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 199,00 EUR.  Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva sú 4 (slovom štyri) dodania tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 199,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva sú 4 (slovom štyri) dodania tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.
 • obsahom členstva je dodanie 3x 0,75 l fľaša mix červeného a bieleho vína podľa profesionálneho výberu Poskytovateľa – cena členstva je 199,00 EUR. Po zaplatení ceny tohto členstva je Užívateľ oprávnený v plnom rozsahu využívať službu na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaplatenia ceny členstva, pričom v cene členstva sú 4 (slovom štyri) dodania tovaru, ktoré obsahuje 3x 0,75 l fľaša vína v zmysle tohto bodu VOP za uvedené obdobie.

4.9 Poskytovateľ nie je platiteľom DPH, a preto ceny uvádzané v týchto VOP sú ceny konečné a nebude k nim pripočítaná DPH.

4.10 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť, upravovať, odoberať, či pridávať varianty služby darček, a/alebo meniť cenu alebo zloženie existujúcej služby darček bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa a/alebo Tretej osoby. V takomto prípade nie sú Užívatelia a/alebo Tretie osoby, ktorí zakúpili službu darček a/alebo v prospech ktorých bola služba zakúpená pred jej zmenou, oprávnení po zmene požadovať akékoľvek kompenzácie, vrátenie peňazí na základe nových vlastností alebo ceny služby darček.

4.11Tretia osoba má po prejavení súhlasu so zmluvou v prospech tretej osoby aktiváciou unikátneho kódu, právo aktivovať svoj profil a upraviť vo svojom Profile svoje osobné údaje za účelom dodania tovaru, prípadne zmeniť preferencie Užívateľa. Formulár na vytvorenie preferencií Užívateľa pre službu Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ je dostupný na stránke tu: www.winedoorclub.com/profil.

4.12 Tretia osoba aktiváciou „Ročného členstva vo Wine Door Clube“ prejavila súčasne súhlas so spracovaním jej osobných údajov.

4.13 Poskytovateľ sa zaväzuje začať poskytovať službu príslušného členstva Tretej osobe najneskôr do 24 hodín odo dňa prejavenia súhlasu so zmluvou v prospech tretej osoby Treťou osobou.

4.14 Ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa k podmienkam poskytovania služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ sa primerane vzťahujú aj na službu „Darček“.

 

V. Trvanie zmluvy a možnosti jej ukončenia

 

5.1 Užívateľ, ktorý si zakúpil službu „Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“ má právo kedykoľvek bez udania dôvodu alebo s uvedením dôvodu vypovedať zmluvu ku dňu doručenia výpovede Poskytovateľovi. V takomto prípade Užívateľ nemá právo na vrátenie akejkoľvek časti peňažných prostriedkov zaplatených za služby poskytované Poskytovateľom ku dňu vypovedania Zmluvy. Užívateľ, ktorý si zakúpil členstvo a vypovedal Zmluvu, nemá právo na vrátenie alikvotnej časti ceny členstva za nevyužité predplatené obdobie ani na vrátenie akejkoľvek časti peňažných prostriedkov zaplatených za služby poskytované Poskytovateľom ku dňu vypovedania Zmluvy.

5.2 Užívateľ, ktorý si zakúpil službu „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ alebo Tretia osoba v prípade služby „Darček“ má právo bez udania dôvodu alebo s uvedením dôvodu vypovedať zmluvu najneskôr dva mesiace pred uplynutím doby ročného členstva, pričom v takomto prípade zmluva zaniká dňom uplynutia doby ročného členstva. V prípade, že najneskôr dva mesiace pred uplynutím doby ročného členstva, Užívateľ/Tretia osoba zmluvu nevypovie, zmluva sa automaticky predlžuje ďalej na rovnaké časové obdobie.

5.3 Poskytovateľ je oprávnený bez udania dôvodu vypovedať Zmluvu a ukončiť poskytovanie služby alebo ukončiť prevádzkovanie internetovej stránky, na ktorej sú služby dostupné. Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť dňom oznámenia o vypovedaní zmluvy a plánovanom ukončení poskytovanie služby alebo ukončenia  prevádzkovania internetovej stránky, na ktorej sú služby dostupné. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu týmto spôsobom hromadne vo vzťahu ku všetkým Užívateľom a nie je povinný oboznamovať každého Užívateľa osobitným oznámením. Oznámenie sa považuje za doručené všetkým Užívateľom prvým dňom jeho zverejnenia na internetovej stránkecom. Užívateľ nie je oprávnený v dôsledku vypovedania Zmluvy Poskytovateľom a jednostranného ukončenia poskytovania služby alebo ukončenia prevádzkovania internetovej stránky, na ktorej sú služby dostupné zo strany Poskytovateľa domáhať sa náhrady škody, vrátenia zaplatených peňažných prostriedkov alebo inej formy kompenzácie.

5.4 Užívateľ, ktorý je spotrebiteľ uzatvorením Zmluvy a súhlasom s týmito VOP zároveň udeľuje Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň uzatvorením Zmluvy a súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.5 Užívateľ, ktorý je spotrebiteľ uzavretím Zmluvy a súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že bol poučený o tom, že podľa § 6 písm. l) zákona o ochrane spotrebiteľa nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy a aj po tomto poučení udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

VI. Služba „eshop Pivnička“

 

6.1 Základným predpokladom pre začatie využívania služby „eshop Pivnička“ je registrácia a zakúpeniepríslušného členstva v zmysle čl. III. týchto VOP, prípadne aktivácia služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ prostredníctvom služby „Darček“treťou osobou v zmysle čl. IV týchto VOP. Služba „eshop Pivnička“ je dostupná výlučne pre Užívateľov, ktorí majú zakúpené a/alebo aktivované členstvo vo Wine door clube (ďalej len ako „Člen WDC“).

6.2 Služba „eshop Pivnička“ umožňuje Členovi WDC jednorazovo nakupovať vybrané druhy vín v minimálnom množstve stanovenom Poskytovateľomza zmluvnú cenua podmienok uvedených na stránke winedoorclub.com.

6.3 Vytvorením objednávky Členom WDC a jej potvrdením Poskytovateľom/Predávajúcim dochádza medzi Poskytovateľom/Predávajúcim aČlenom WDC/Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom – fyzickou osobou k uzatvoreniu zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

6.4 Vytvorením objednávky Členom WDC/Kupujúcim a jej potvrdením Poskytovateľom/Predávajúcimdochádza medzi Poskytovateľom/Predávajúcim a Členom WDC/Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom k uzatvoreniu zmluvy podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, pričom predmet vzájomných záväzkov je bližšie upravený vo VOP.

6.5 Člen WDC si objednáva tovar u Poskytovateľa/Predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej stránkewinedoorclub.com. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena, zľavy sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú informa­tívneho charakteru.

6.6 Momentom objednania je tovar vložený do „Košíka“. Nákupný košík je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a je možné v ňom vykonať prípadné zmeny.

Počas nákupného procesu Člen WDC poskytne Poskytovateľovi/Predávajúcemu na účely dodania tovaru nasledovné údaje:

a) ak je Členom WDC fyzická osoba:

 • Meno, priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska
 • Adresa doručenia
 • Krajina
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail

b) ak je Členom WDC právnická osoba:

 • Názov spoločnosti
 • Sídlo
 • Krajina
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail
 • Adresa doručenia

6.7 V procese objednania si Člen WDC zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka Poskytovateľ. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvo­leného druhu dopravy, ak Poskytovateľ/Predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená Členom WDC je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom Člen WDC je počas nákupného procesu informovaný  o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.Objednávku Člen WDC ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky má Užívateľ k dispozícii odkaz na tieto VOP. Odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP a poučením podľa bodu 7.7. týchto VOP. Odoslaním objednávky Člen WDC potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s:

 • vlastnosťami tovaru,
 • celkovou cenou tovaru, ktorú je povinný Poskytovateľovi/Predávajúcemu uhradiť vrátane poskytnutej zľavy,
 • termínom, dokedy je povinný cenu uhradiť,
 • týmito VOP a ďalšími dokumentami Poskytovateľa/Predávajúceho.

Po odoslaní objednávky Člena WDC sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne Poskytovateľ/Predávajúci zašle na Kontaktný e-mail Člena WDC potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare  . Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa zmluva medzi Poskytovateľom/Predávajúcim a Členom WDC/Kupujúcim považuje za uzavretú.

 

VII. Služba „eshop“

 

7.1 Služba „eshop“ umožňuje neregistrovanému a registrovanému členovi WDC (ďalej spolu len ako „Užívateľ“) jednorazovo nakupovať vybrané druhy tovaru za zmluvnú cenu a podmienok uvedených na stránke winedoorclub.com.

7.2 Vytvorením objednávky Užívateľom a jej potvrdením Poskytovateľom/Predávajúcim dochádza medzi Poskytovateľom/Predávajúcim a Užívateľom/Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom – fyzickou osobou k uzatvoreniu zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

7.3 Vytvorením objednávky Užívateľom/Kupujúcim a jej potvrdením Poskytovateľom/Predávajúcim dochádza medzi Poskytovateľom/Predávajúcim a Užívateľom/Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom k uzatvoreniu zmluvy podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, pričom predmet vzájomných záväzkov je bližšie upravený vo VOP.

7.4 Užívateľ si objednáva tovar u Poskytovateľa/Predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej stránke winedoorclub.com. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena, zľavy sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú informatívneho charakteru.

7.5 Momentom objednania je tovar vložený do „Košíka“. Nákupný košík je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a je možné v ňom vykonať prípadné zmeny. Počas nákupného procesu Užívateľ poskytne Poskytovateľovi/Predávajúcemu na účely dodania tovaru nasledovné údaje:

a) ak je Užívateľom/Kupujúcim fyzická osoba:

 • Meno, priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska
 • Adresa doručenia
 • Krajina
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail

b) ak je Užívateľom/Kupujúcim právnická osoba:

 • Názov spoločnosti
 • Sídlo
 • Krajina
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Telefonický kontakt
 • Kontaktný e-mail
 • Adresa doručenia

7.6 V procese objednania si Užívateľ zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka Poskytovateľ. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak Poskytovateľ/Predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená Užívateľom je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom Užívateľ je počas nákupného procesu informovaný  o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy. Objednávku Užívateľ ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky má Užívateľ k dispozícii odkaz na tieto VOP. Odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP a poučením podľa bodu 7.7. týchto VOP. Odoslaním objednávky Užívateľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s:

 • vlastnosťami tovaru,
 • celkovou cenou tovaru, ktorú je povinný Poskytovateľovi/Predávajúcemu uhradiť vrátane poskytnutej zľavy,
 • termínom, dokedy je povinný cenu uhradiť,
 • týmito VOP a ďalšími dokumentami Poskytovateľa/Predávajúceho.

Po odoslaní objednávky Užívateľa sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne Poskytovateľ/Predávajúci zašle na Kontaktný e-mail Užívateľa potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa zmluva medzi Poskytovateľom/Predávajúcim a Užívateľom/Kupujúcim považuje za uzavretú.

 

7.7 Spoločné ustanovenia o možnosti Užívateľa odstúpiť od zmluvy poskytujúcej služby „eshop Pivnička“ a služby „eshop“

Užívateľ/Kupujúci – fyzická osoba má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dô­vodu v lehote 14 dní odo dňa:

a)uzavretia zmluvy;

b) kedy Užívateľ/Kupujúci – fyzická osoba alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Užívateľ/Kupujúci – fyzická osoba informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Poskytovateľa/Predávajúceho Pressburg 301 s. r. o., Pestovateľská 1082/36, Tomášov 900 44. Na tento účel môže použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto VOP. Užívateľ/Kupujúci – fyzická osoba môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Užívateľ/Kupujúci – fyzická osoba zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy budú Užívateľovi/Kupujúcemu – fyzickej osobe vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú Užívateľovi/Kupujúcemu – fyzickej osobe vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude Poskytovateľovi/Predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Užívateľ/Kupujúci – fyzická osoba použil pri platbe.

Platba za tovar bude Užívateľovi/Kupujúcemu – fyzickej osobe uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Poskytovateľa/Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Užívateľ/Kupujúci – fyzická osoba zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu Poskytovateľa/Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Užívateľ/Kupujúci – fyzická osoba.

Užívateľ/Kupujúci – fyzická osoba zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené plnenia:

 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou, mlieko, syry, salámy a pod.);
 • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda …);
 • f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý“ alkohol na objednávku a pod.);
 • h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (napr. oprava kávovaru a pod.);
 • i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 • j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 • k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (ochutnávky, prenájom zariadení a pod.);
 • l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

VIII. Spoločné ustanovenia o dodaní tovaru, prechodu nebezpečenstva škody, reklamačný poriadok Poskytovateľom, v prípade uzatvorenia zmluvy poskytujúcej služby „Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“, služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“, služby „Darček“, služby „eshop Pivnička“ a služby „eshop“

 

8.1 Platobné podmienky:

 1. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise služieb a/alebo tovarov. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných v popise služieb a/alebo tovarov, individuálne zľavy pre Užívateľa a/alebo Kupujúceho alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce Poskytovateľa s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 2. Cenu služieb podľa objednávky môže Užívateľ a/alebo Kupujúci uhradiť nasledovne:
  1. platobnou bránou Stripe, príjmame platby kartami VISA a Mastercard
  2. bankovým prevodom na účet Poskytovateľa na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom;
 3. Úhrada bankovým prevodom musí byť realizovaná do 3 dní od dátumu potvrdenia objednávky, inak je objednávka zrušená. Tovar alebo služby ponúkané v akcii alebo ako súčasť iného zvýhodnenia nemusia byť pri voľbe platobnej metódy bankového prevodu v čase úhrady dostupné aPoskytovateľ/Predávajúci neručí ich dostupnosť pri tomto spôsobe úhrady.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane Poskytovateľa alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 5. Za úhradu ceny služieb a/alebo tovarov si Poskytovateľ neúčtuje poplatok. Poskytovateľ upozornil Užívateľa a/alebo Kupujúceho, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).
 6. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny služieb a/alebo tovarov na bankový účet Poskytovateľa alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

 

8.2 Dodacie podmienky:

a)Dodacie podmienky Služby „Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti, služby „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“,služby „Darček“

 1. Pokiaľ si Užívateľ zvolil spôsob dopravy  sprostredkovateľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“), cena dopravy v rámci SR ide na ťarchu Poskytovateľa a to v prípade voľby Členstvo vo Wine Door Clube bez viazanosti“ – Standard a  „Ročné členstvo vo Wine Door Clube“ a služby „Darček“, inak za poplatok podľa voľby druhu dopravy, . Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu Poskytovateľa je uvedená v popise služieb ako aj v elektronickej objednávke. 
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať tovar Užívateľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru budú realizované podľa prevádzkových možností Poskytovateľa, vždy od 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Vo výnimočných prípadoch môže Poskytovateľ jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objek­tív­nych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty Poskytovateľ informuje o tejto skutočnosti Užívateľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru je Užívateľ dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) a/alebo SMS správy.
 3. Poskytovateľ doručí Užívateľovi tovar na adresu, ktorú Užívateľ uviedol ako adresu doručenia v objednávke služieb. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Užívateľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splno­moc­nená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť Poskytovateľovi alebo sprostred­kovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má Poskytovateľ alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho na prevzatie tovaru.
 4. Užívateľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak Užívateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poško­denia tovaru, je Užívateľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Poskytovateľovi môže následne Poskytovateľ poskytnúť Užívateľovi zákonné nároky z vád tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené Užívateľom.
 5. Užívateľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí tovaru potvrdiť Poskytovateľovi na dodacom liste prevzatie tovaru.

b)Dodacie podmienky Služby „eshop Pivnička“ a Služby „eshop“

 1. Poskytovateľ/Predávajúci umožňuje nasledovné spôsoby dodania tovaru:
  1. osobné prevzatie (osobný odber),
  2. sprostredkovateľom doručenia (kuriér).
 2. Pokiaľ si Užívateľ/Kupujúci zvolil spôsob dopravy  sprostredkovateľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“), k cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak Poskytovateľ/Predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená Užívateľom je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom Člen WDC je počas nákupného procesu informovaný  o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
 3. Poskytovateľ/Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar Užívateľovi/Kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku Poskytovateľ/Predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností Poskytovateľa/Predávajúceho, zvyčajne od 1 do 14 kalendárnych dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže Poskytovateľ/Predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Poskytovateľ/Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objek­tív­nych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty Poskytovateľ/Predávajúci informuje o tejto skutočnosti Užívateľa/Kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy alebo telefonicky. O odoslaní tovaru je Užívateľ/Kupujúci dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) a/alebo SMS správy alebo telefonicky.
 4. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je Užívateľ/Kupujúci informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) a/alebo SMS správy alebo telefonicky.
 5. Poskytovateľ/Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
 • a) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Poskytovateľa/Predávajúceho vyplývajúcich z objednávky Užívateľa/Kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci;
 • b) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Poskytovateľa/Predávajúceho  spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Užívateľovi/Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.

Ak Poskytovateľ/Predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Užívateľa/Kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa Poskytovateľ/Predávajúci a Užívateľ/Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je Poskytovateľ/Predávajúci povinný Užívateľovi/Kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

6. Ak Užívateľ/Kupujúci objedná viac kusov tovaru, ako je informatívne uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade Poskytovateľa/Predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude Užívateľ/Kupujúci informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti.

7. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, Poskytovateľ/Predávajúci dodá Užívateľovi/Kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Užívateľ/Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť Poskytovateľovi/Predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku Kupujúceho, má Poskytovateľ/Predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho na prevzatie tovaru.

8. Objednávka na dobierku, neprevzatá v čase doručenia alebo opakovaného doručenia sprostredkovateľom služieb doručenia, bude zrušená.

9. Užívateľ/Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Poskytovateľovi/Predávajúcemu môže následne Poskytovateľ/Predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať nový tovar. Poskytovateľ/Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené Kupujúcim.

10. Užívateľ/Kupujúci je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť Poskytovateľovi/Predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.

11. Ak Užívateľ/Kupujúci zvolil ako spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený Poskytovateľom/Predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia na adrese …………….. Adresa prevádzok a prevádzkový čas miesta osobného prevzatia sú dostupné pri vytvorení objednávky a/alebo pri potvrdení objednávky Poskytovateľom/Predávajúcim. V prípade, ak Užívateľ/Kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je Poskytovateľ/Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.

13. Predávajúci odovzdá Užívateľovi/Kupujúcemu pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom dodací list. Daňový doklad (faktúru) zasiela Poskytovateľ/Predávajúci Kupujúcemu v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra“) na e-mailovú adresu Kupujúceho. Elektronickou faktúrou sa na tento účel rozumie elektronický dokument vo formáte PDF, ktorý je, nie však nevyhnutne, podpísaný elektronickým podpisom Predávajúceho podľa osobitného predpisu, pričom elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry – daňového dokladu v papierovej forme.

 

8.3 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:

 1. Užívateľ a/alebo Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Užívateľa a/alebo Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Poskytovateľa alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Poskytovateľ umožní nakladať s tovarom aUžívateľ a/alebo Kupujúci tovar neprevezme.

 

8.4 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia) + alternatívne riešenie sporov :

 1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Užívateľovi a/alebo Kupujúcemu dodaný v poškodenom transportnom obale, je Užívateľ a/alebo Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V prípade, že sa po prevzatí tovaru Užívateľom a/alebo Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Užívateľ a/alebo Kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

 2. Užívateľ a/alebo Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak Užívateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poško­denia tovaru, je Užívateľ a/alebo Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Užívateľovi a/alebo Kupujúcemu dodaný v poškodenom transportnom obale, je Užívateľ a/alebo Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručenému Poskytovateľovi môže následne Poskytovateľ poskytnúť Užívateľovi a/alebo Kupujúcemu zákonné nároky z vád tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené Užívateľom a/alebo Kupujúcim.

 3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Užívateľom a/alebo Kupujúcim.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ a/alebo Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Užívateľ a/alebo Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to Užívateľovi a/alebo Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Užívateľ a/alebo Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ a/alebo Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služieb a/alebo tovarov.
 6. Poskytovateľ poučil Užívateľa a/alebo Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že zahrnul tento reklamačný poriadok do VOP a tieto umiestnil na príslušnej podstránke internetového obchodu Poskytovateľa a  Užívateľ a/alebo Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 7. Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Užívateľ a/alebo Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 8. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať Poskytovateľovi, koná Užívateľ a/alebo Kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.
 9. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu k tovaru , rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 10. Poskytovateľ po riadnom vybavení reklamácie vyzve Užívateľa a/alebo Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Poskytovateľom k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Užívateľovi a/alebo Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
 11. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na tovare nejaké sú alebo pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.
 12. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje Užívateľ a/alebo Kupujúci Poskytovateľa o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
 13. Užívateľ a/alebo Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru winedoorclub.com.
 14. Reklamácie sú vybavované:
 • e-mailom (podpora@winedoorclub.com)
 • poštou (Pressburg 301 s.r.o., Pestovateľská 1082/36, Tomášov 900 44, Slovenská republika)
 • “Reklamácia” formulár na kontaktnej stránke winedoorclub.com/kontakt.
 1. Aby ste predišli znehodnoteniu tovaru – vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania naflaškovaného vína. Flaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 – 15°C. Pred expedíciou vína k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.
 2. Ak nie je Užívateľ a/alebo Kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu hello@winedoorclub.com. Pokiaľ Poskytovateľ posúdi túto námietku Užívateľa a/alebo Kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Užívateľ a/alebo Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alterna­tívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.
 3. Užívateľ a/alebo Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
 4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Užívateľom a/alebo Kupujúcim – spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alterna­tívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od Užívateľa a/alebo Kupujúceho – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

9.1  Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť ustanovenia VOP, pričom účinnosť nadobúdajú nové VOP dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.winedoorclub.com/vseobecne-obchodne-podmienky. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu zmeny VOP len v prípade, ak sa v dôsledku VOP zvyšuje cena ním ostatný raz zakúpenej služby o viac ako 30%. Užívateľ môže od Zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu odstúpiť prostredníctvom odkazu na webovej stránke www.winedoorclub.com/kontakt, pričom ako dôvod musí uviesť zmenu VOP zo strany Poskytovateľa. Ak Užívateľ týmto spôsobom potvrdí svoje odstúpenie od Zmluvy, bude mu na Kontaktný email doručený email potvrdzujúci zrušenie Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia emailu potvrdzujúceho ukončenie Zmluvy (deň doručenia tohto emailu sa považuje za deň odstúpenia od Zmluvy zo strany Užívateľa).  V prípade platného odstúpenia z dôvodu podľa tohto bodu vzniká Užívateľovi nárok na preplatenie alikvotnej časti zostávajúceho predplateného obdobia ku dňu odstúpenia od Zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa zrušuje a vymazáva Profil Užívateľa.

9.2  Užívateľ a/alebo Kupujúci súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že bol Poskytovateľom poučený v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.  Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

9.3  Užívateľ a/alebo Kupujúci súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že bol Poskytovateľom poučený v zmysle ust. § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, že orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť Poskytovateľa služieb podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

9.4  Užívateľ a/alebo Kupujúci súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že bol Poskytovateľom poučený o tom, že „Wine Door Club“ je značka používaná výlučne pre tento typ služieb a webová stránka winedoorclub.com je autorským dielom požívajúcim ochranu v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon. Držiteľom neobmedzenej licencie na použitie tohto diela v súlade s § 19 ods. 4 autorského zákona je Poskytovateľ.

9.5  Užívateľ a/alebo Kupujúci súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že je si vedomý skutočnosti, že doručením obsahu služieb poskytnutých Poskytovateľom a možnosťou využívať členstvo vo „Wine Door Clube“, sa na Užívateľa neprevádzajú žiadne majetkové ani iné práva k týmto službám, a poskytnutie týchto služieb nezakladá vzdanie sa akýchkoľvek autorských práv alebo majetkových práv Poskytovateľa alebo tretích osôb. Akékoľvek použitie členstva vo „Wine Door Clube“ alebo ochrannej známky iným spôsobom ako využívaním služieb podľa tejto Zmluvy vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa. 

9.6  Užívateľ a/alebo Kupujúci súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že služby, vrátane obsahu poskytnutého prostredníctvom týchto služieb, grafické zobrazenia, užívateľské rozhrania, audio-klipy, videoklipy, redakčný obsah, zdrojové  kódy (skripty) a softvér použité na realizáciu webovej stránky winedoorclub.com a ďalších služieb podľa tejto Zmluvy, obsahujú chránené informácie, ktorých vlastníkom je Poskytovateľ a/alebo jeho poskytovatelia licencií, a ktoré sú chránené právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi. Žiadna časť služieb poskytnutých podľa tejto Zmluvy nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to Zmluva alebo tieto VOP výslovne nedovoľujú. Užívateľ sa zaväzuje, že nebudete žiadnym spôsobom vypožičiavať, upravovať, prenajímať, požičiavať predávať alebo rozširovať služby alebo obsah poskytnutý prostredníctvom týchto služieb akýmkoľvek spôsobom.

9.7  Web Poskytovateľa používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom  a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce”, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie”, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať.

9.8  Poskytovateľ nebude osobne identifikovať Užívateľov a nebude používať súbory cookie na kontaktovanie osôb.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

10.1  Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú ďalej najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 

10.2  Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 06.09.2022.

 

V Bratislave, dňa 06.09.2022.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy — NA STIAHNUTIE

 

 

 

Zatvoriť

Wine Door Club

Viac ako dobré víno

Zatvoriť

Prihlásiť sa

Zatvoriť

Košík (0)

Cart is empty Váš košík je prázdny.

Wine Door Club

Viac ako dobré víno